Sr No: Name
1 Ashu
2 Vivneet
3 Umair
4 Jaskaran
5 Rishi
6 Naseer
7 Gurphej
8 Mubariz
9 Sajan
10 Luqman
11 Harpreet
12 Karam (c)
13 Raja Ateeq
14 Harpreet singh (wk)
15 Vishank Nagpal
16 Manvir
17 Saffir
18 Baljit
19 Raam
20 Manni
21 Faraz Ahmed
22 Mandeep
23 Davinder