Sr No: Name
1 Sandeep Bhardwaj (c)(wk)
2 Sandeep singh (vc)
3 Sanju
4 Tajinder
5 Varun
6 Harry
7 Preet
8 Joban
9 Sagar
10 Vicky kang
11 Love
12 Kamaljit
13 Lucky
14 Bhatti
15 Lovepreet
16 Rahul
17 Ginda
18 Nirav Bhatt