Sr No: Name
1 Rayean
2 Tuhin
3 Sabbir
4 Ismail
5 Amirul
6 Abrar
7 Arifin
8 Shaleke
9 Tahmid
10 Nasim (c)
11 Muhib (vc)
12 Jisan
13 Ashraf
14 Peter
15 Arfin
16 Aziz
17 Ahsan (wk)
18 Mukter
19 Ashrafur Rahman
20 Sahiyan sulfikar