Sr No: Name
1 Hasan Delair
2 Zaid Delair
3 Sadik Mulla
4 Javed Bhaya
5 Asif Bhayat
6 Aziz Bhayat- C
7 Akbar Ahmed
8 Atik Tola
9 Shoaib Saiyed
10 Talha Pandor
11 Samiullah Shaikh
12 Usmaan Qureshi
13 Hussain Usmaani
14 Suhail Bhayat
16 Saeed Shaikh
16 Shahin Kadri
17 Zakaria Nilazi
18 Ikram Mulla
19 Aziz Patel
20 Ahmed Bhayat
21 Ayub Ravat
22 Imran Bhayat
23 Yusuf Dawjee
24 Wasim Shaikh
25 Ismail Vanzariya