Sr No: Name
1 Monty Kooner (vc) (wk)
2 Kapil sharma
3 Neel Patel
4 Pinkash Kishor
5 K.Patel
6 Ritesh Kumar
7 Tajinder singh
8 Jass
9 Garry Aujla (c)
10 Akash singh
11 Joshi Kishor
12 Manni Singh
13 Jas Patel
14 Nikhil Patel
15 Manish Kumar
16 Numan Ashraf
17 Gaurav
18 Jugraj
19 Junaid khan
20 Baljit singh
21 Vipul Patel