Sr No: Name
1 Deep
2 Manpreet
3 Happy Nagra
4 Ram
5 Jass
6 Inder
7 Sodhi
8 Akashdeep
9 Sumit
10 Abhi
11 Parm (c)(wk)
12 Sunil
13 Sunny (vc)
14 Ravi
15 Honey
16 Manni
17 Ravi
18 Johnny
19 Gaurav
20 Vivek Kandpal